Política de privadesa

Política de privacitat

La protecció de les dades personals és un dels valors de GRUP MÉMORA. El compliment del que es disposa tant en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (“RGPD”), com a través de la seva adaptació a la normativa espanyola mitjançant la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals (“LOPD”) i altra normativa que la desenvolupi, és un objectiu prioritari per a nosaltres.

 

Per això, mitjançant aquesta política l'informem sobre la forma en la qual recollim, tractem i compartim les dades que recaptem a través de formularis, correus electrònics i altres canals de contacte que posem a la seva disposició en el següent lloc web (d'ara endavant, individualment el “Lloc web”): www.memora.es

 

Addicionalment, en aquesta política posem a la seva disposició informació sobre el tractament que realitzem de les dades que vostè ens pugui facilitar a través d'altres canals d'entrada de dades diferents del/els Lloc/s Web.

 

Aquesta política de privacitat aplica per defecte en aquells casos en els quals no s'estableixi expressament una cosa diferent en una clàusula informativa per a una secció o apartat del/de els Lloc/s Web o en una clàusula informativa específica que es posi a la disposició dels interessats amb antelació a la realització del tractament.

 

Ha de saber que per a algunes finalitats per a les quals puguem tractar les seves dades (veure apartat “Finalitats per a les quals podem tractar les seves dades” d'aquesta política), necessitarem recaptar el seu consentiment abans de poder tractar o utilitzar aquestes dades. No obstant això, per a altres finalitats d'aquesta secció no estem obligats segons la normativa a recaptar el seu consentiment, per la qual cosa, en cas que vostè realitzi una activitat per a la qual no requerim tenir el seu consentiment previ exprés, ha de saber que, pel mer fet de realitzar aquesta activitat, ja estarà acceptant les disposicions d'aquesta política associades a aquesta.

 

QUÈ OCORRE SI NO ENS PROPORCIONA LES SEVES DADES PERSONALS

 

En cas que necessitem recaptar dades personals perquè així ens ho exigeixi la llei o ho precisem per a poder executar un contracte o servei amb vostè i no ens faciliti les dades que li sol·licitem, ha de saber que la negativa a facilitar qualsevol dada obligatòria impedirà la consecució de la fi amb el qual se sol·liciten. Tret que específicament s'indiqui el contrari en el moment de la recollida de les dades, les dades personals que li sol·licitem a través dels Situats Web o de qualsevol altre canal d'entrada són de caràcter obligatori i necessaris per a la finalitat amb la qual es realitza el tractament de les seves dades.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 

Les dades personals que vostè ens faciliti a través d'aquest Lloc web seran gestionats per l'empresa matriu del GRUP MÉMORA, denominada Mémora Serveis Funeraris S.L., en qualitat de Responsable del tractament.

 

Les dades personals que vostè ens faciliti a través dels següents Llocs web, seran tractats per l'empresa pertanyent al GRUP MÉMORA que a continuació s'indica en qualitat de Responsable del tractament: Les dades personals que vostè ens faciliti a través del Lloc web es tractaran des del lloc en el qual se centralitzen els sistemes i serveis de les següents empreses pertanyents al GRUP MÉMORA:

 • MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS, S.L.
 • SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, S.A.
 • MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS INTERNACIONALES, S.L.
 • MÉMORA SERVEIS FUNERARIS DEL CAMP, S.L
 • DEYMOS, SL.
 • SERVICIOS FUNERARIOS MONTERO, S.A.
 • SERVICIOS FUNERARIOS DE MIRANDA, S.L.U.
 • FURE, S.A.U.
 • TANATORIO DONOSTIALDEA, S.A.U.
 • TANATORIO DEL BIDASOA, S.A.U.
 • SERVICIOS FUNERARIOS ZARAUTZ, S.A.
 • SERVICIOS FUNERARIOS BAZTAN BIDASOA, S.L.
 • LANDARRI, S.L.U.
 • ZENTOLEN BERRI, S.A.U.
 • FUNDACIÓN MÉMORA
 • TANATORIO SE 30 SEVILLA, S.L.
 • TRANSPORTS SANITARIS PARETS, S.L.

En concret, les dades d'aquestes companyies es gestionen des de Torre Auditori – Passeig de la Zona Franca 111, planta 8, 08038 Barcelona (Espanya), per la qual cosa el repositori en el qual es vagin a albergar les seves dades personals es tractarà internament com un repositori comú d'informació.

 

Per això i, pel fet que els tractaments identificats en aquesta política podran ser realitzats amb les finalitats establertes de manera coordinada per diverses de les entitats esmentades anteriorment sobre la base d'uns objectius i mitjans establerts conjuntament, l'informem que les seves dades seran en aquest cas tractats en règim de corresponsabilitat per aquestes entitats, segons s'hagi establert en el contracte formalitzat a aquest efecte. En aquest sentit, les entitats corresponsables dels tractaments han acordat realitzar aquestes activitats sota el deure de guardar confidencialitat sobre les dades personals que tractin en el marc de cada activitat de tractament informada i sota mesures de seguretat, tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat. S'identificaran per a cada finalitat en el seu cas les entitats corresponsables del tractament en l'apartat “Finalitats per a les quals podem tractar les seves dades”.

 

Així mateix i, independentment que els interessats puguin exercir els seus drets en matèria de protecció de dades enfront de cadascun dels responsables que correspongui en les direccions que aquestes hagin establert de manera independent, les entitats corresponsables han disposat un mecanisme de finestreta única per a l'exercici dels drets dels interessats (veure apartat “Contacte”), assumint el compromís del deure de col·laboració i assistència entre elles en aquells casos en què resulti procedent. D'acord amb els acords entre les entitats corresponsables, serà Mémora Serveis Funeraris S.L., l'entitat designada per a realitzar les gestions oportunes corresponents a aquesta finestreta única i, per tant, la que haurà de constar en la direcció establerta per a l'exercici dels seus drets a través d'aquest sistema únic.

 

En qualsevol cas, vostè garanteix i respon de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals que ens faciliti i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats.

 

Per a sol·licitar informació o realitzar qualsevol consulta o sol·licitud sobre el tractament que realitzem de les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant enviament de correu electrònic o correu postal dirigit a les següents adreces:

 

Correu electrònic: datos@memora.es

 

Adreça postal: Ref. Protecció de Dades Mémora Serveis Funeraris S.L. Torre Auditori – Passeig de la Zona Franca 111, planta 8, 08038 Barcelona (Espanya)

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

 

Realitzarem el tractament de les seves dades conforme a alguna/s de les següents bases de legitimació:

 

Consentiment de l'interessat

 

Si l'interessat ens concedeix el seu consentiment, durem a terme els tractaments relacionats amb l'abast del consentiment i amb les finalitats informades. L'interessat podrà revocar el consentiment en qualsevol moment.

 

Execució d'un contracte

 

Tractarem les seves dades en cas que això sigui necessari per a l'execució d'un contracte o per a l'aplicació de mesures precontractuals, amb la finalitat de subministrar-li els nostres productes i serveis i per a complir les obligacions establertes en aquest contracte.

 

Obligació legal

 

Segons aquesta base de legitimació, també podrem tractar les seves dades per a complir una obligació establerta per llei.

Interès legítim

 

És possible que tractem les seves dades quan sigui necessari per a la satisfacció d'interessos legítims prevalents que tinguem en qualitat de Responsable del tractament. Si desitja més informació sobre la ponderació de l'interès legítim realitzada en cada cas, dirigeixi's al responsable de protecció de dades.

Interès públic o exercici de Poders Públics

 

És també possible que hàgim de realitzar un tractament de les seves dades per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics que ens hagin estat conferits.

 

Interessos vitals

 

Excepcionalment, podrem tractar les seves dades quan sigui necessari per a la protecció d'interessos vitals de l'interessat o d'una altra persona física.

 

 

DADES OBJECTE DE TRACTAMENT

 

Tractarem les dades que ens hagi facilitat a través de qualsevol formulari del Lloc web o, en el seu cas, que ens hagi pogut facilitar a través d'altres mitjans de contacte com per exemple, mitjançant correu electrònic, correu postal, trucada telefònica o missatgeria instantània.

 

També tractarem les dades que ens faciliti quan visiti alguna de les nostres instal·lacions i aquests siguin necessaris per a dur a terme alguna de les finalitats previstes en l'apartat que a continuació s'estableix.
 

FINALITATS PER A LES QUALS PODEM TRACTAR LES SEVES DADES


En funció dels diferents formularis, serveis, continguts als quals s'accedeixi o tractaments que es realitzin, les dades de caràcter personal podran ser tractats amb les següents finalitats:

 

Contacte

 

Si l'interessat desitja contactar amb nosaltres a través dels canals habilitats en el Lloc web, tractarem les seves dades per a poder processar i respondre a les seves preguntes i/o sol·licituds. Base de legitimació: interès legítim.

 

Registre de l'usuari Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar el seu registre o compte d'usuari o alta de membre, autenticar la identitat de les persones que contacten amb nosaltres per telèfon, mitjans electrònics o qualsevol altra forma de comunicació i facilitar-li accés a informació, recursos i continguts reservats exclusivament a l'usuari. Base de legitimació: consentiment exprés.

 

Gestió de la contractació

 

Per a gestionar les seves sol·licituds de compra de productes i/o serveis d'acord amb el que s'estableix en les “Condicions Generals de Venda a Distància” que podrà trobar en aquest Lloc web, enviar-li notificacions de confirmació d'inscripció, recordatoris o cites de calendari que guardin relació amb el producte o servei contractat. Base de legitimació: execució d'un contracte.

 

Com a mesura excepcional i fruit de les enormes dificultats –fins i tot prohibicions– de desplaçament als punts de contractació presencial habilitats per la companyia dins de la pandèmia de la COVID-19, s'ha decidit habilitar la contractació per via telefònica, per correu electrònic i per whatsapp dels serveis funeraris, segons el que s'estableix en les “Condicions Generals de Venda a Distància” que podrà trobar en aquest Lloc web.

 

Les trucades amb els clients podran ser gravades per a realitzar la contractació, supervisar i controlar la qualitat de l'atenció al client, per a realitzar enquestes de satisfacció dels productes i serveis oferts, així com amb finalitats de seguretat. Base de legitimació: execució contractual (excepte enregistrament per a control de qualitat, que es realitza sobre la base de l'interès legítim).

 

El tractament de les seves dades amb finalitat de gestió de la contractació es podrà realitzar en règim de corresponsabilitat juntament amb les següents empreses del GRUP MÉMORA segons indicat en l'acord de corresponsabilitat establert a aquest efecte:

 

 • Serveis Funeraris de Barcelona, S.A.
 • Memora Servicios Funerarios Internacionales, S.L.
 • Deymos, S.L.
 • Servicios Funerarios Montero, S.A.
 • Servicios Funerarios de Miranda, S.L.U.
 • Mémora Serveis Funeraris del Camp S.L
 • Fure, S.A.U 
 • Tanatorio Donostialdea, S.A.U 
 • Tanatorio de Bidasoa, S.A.U 
 • Servicios Funerarios Zarautz, S.A
 • Servicios Funerarios Baztan Bidasoa, S.L 
 • Landarri, S.L.U 
 • Zentolen Berri, S.A.U 
 • Fundación Mémora
 • Servicios Funerarios De Torrero, S.A.
 • Funeflor, S.L.
 • Portal Funerario, S.L.U.
 • Tanatorio SE 30 Sevilla, S.L.

 

Per a més informació sobre la corresponsabilitat en el tractament de les seves dades, dirigeixi's al nostre responsable de protecció de dades.

 

Enviament de comunicacions comercials i comunicacions segmentades basades en el seu perfil

 

En cas que existeixi una relació comercial prèvia amb vostè, li podrem remetre comunicacions comercials sobre productes i/o serveis similars que vostè hagués prèviament contractat. Base de legitimació: interès legítim.

 

Addicionalment, en el cas que expressament ens ho hagi autoritzat, li podrem remetre comunicacions comercials (com, per exemple, newsletters) amb informació sobre productes, serveis, esdeveniments i activitats promocionals relacionades amb diferents matèries. L'informem que en qualsevol moment tindrà dret a revocar el seu consentiment seleccionant l'enllaç que inclourem en cada comunicació amb aquesta finalitat o bé comunicant la seva voluntat de revocar el consentiment mitjançant correu electrònic a l'adreça establerta en l'apartat “Contacte”. Base de legitimació: consentiment exprés.

 

En tots dos casos l'informem que l'enviament d'aquestes comunicacions comercials podrem realitzar-lo sobre la base d'una segmentació del seu perfil que hàgim elaborat de les preferències i gustos que ens hagi manifestat en contractar amb nosaltres. L'informarem oportunament en cas que elaborem aquest perfil i que podrem realitzar sobre la base de l'execució d'un contracte, al seu consentiment explícit o perquè una norma així ens l'autoritzi.

 

Realitzar enquestes de qualitat dels serveis i/o productes

 

D'acord amb el que s'estableix en la llei, li podrem remetre o realitzar enquestes sobre la qualitat dels nostres productes o serveis prestats, per a estudis de mercat i/o per a mesurar l'efectivitat de les nostres campanyes publicitàries. Base de legitimació: interès legítim.

 

Elaboració de perfils

 

Per a la prestació d'alguns serveis podrem eventualment elaborar un perfil sobre la base de les dades que ens hagi facilitat. Base de legitimació: consentiment exprés.

 

Per a finalitats de perfilat web a través de cookies: veure Política de Cookies.

 

El tractament de les seves dades amb finalitat elaboració de perfils es podrà realitzar en règim de corresponsabilitat juntament amb les següents empreses del GRUP MÉMORA segons indicat en l'acord de corresponsabilitat establert a aquest efecte:

 

 • Serveis Funeraris de Barcelona, S.A.
 • Memora Servicios Funerarios Internacionales, S.L.
 • Deymos, S.L.
 • Servicios Funerarios Montero, S.A.
 • Servicios Funerarios de Miranda, S.L.U.
 • Mémora Serveis Funeraris del Camp S.L
 • Fure, S.A.U 
 • Tanatorio Donostialdea, S.A.U 
 • Tanatorio de Bidasoa, S.A.U 
 • Servicios Funerarios Zarautz, S.A
 • Servicios Funerarios Baztan Bidasoa, S.L 
 • Landarri, S.L.U 
 • Zentolen Berri, S.A.U 
 • Fundación Mémora
 • Servicios Funerarios De Torrero, S.A.
 • Tanatorio SE 30 Sevilla, S.L.
 • Transports Sanitaris Parets, S.L.

 

Per a més informació sobre la corresponsabilitat en el tractament de les seves dades, dirigeixi's al nostre responsable de protecció de dades.

 

Cerimònies funeràries col·lectives o “Memorials”

 

MÉMORA organitza de manera periòdica al llarg de l'any una sèrie d'esdeveniments col·lectius que denomina “Memorials”, consistents en celebracions de cerimònies funeràries multitudinàries laiques en homenatge al record dels morts recentment.

 

Amb la finalitat que cap ciutadà perdi l'ocasió de seguir en directe aquest tipus d'esdeveniments públics, MÉMORA podrà difondre la cerimònia en directe a través d'internet (“streaming”), en aquelles ocasions en les quals així ho hagi anunciat prèviament i que podran ser visualitzades per un nombre indeterminat de persones. Concretament, la retransmissió en directe podrà www.memora.es corresponentment. Per a visualitzar-les no serà necessari comptar amb unes claus d'accés. D'aquesta manera, tot aquell que desitgi assistir al Memorial i no hagi pogut, no es vegi impedit a visualitzar-lo per raó de la seva mobilitat i/o possibilitats de desplaçament al recinte de l'esdeveniment.

 

Així mateix, seguint l'interès demostrat pels assistents en esdeveniments passats d'aquesta naturalesa, la cerimònia podrà ser gravada (sempre que s'hagi anunciat prèviament aquesta acció), perquè pugui ser recordada i reproduïda per un grup indeterminat de persones o per tercers. Per a això, els familiars i afins que desitgin disposar d'una còpia amb l'enregistrament del Memorial, hauran de sol·licitar-lo per escrit, facilitar unes dades de contacte i especificar el suport en el qual desitgen obtenir-la (USB o digital).

 

Per tot això, s'informa els assistents que les càmeres d'enregistrament podran recaptar informació pictòrica o audiovisual de les persones assistents al Memorial, podent determinar-se la identitat dels assistents sobre la base d'aquestes dades.

 

El fet d'assistir a l'esdeveniment implica l'acceptació d'aquestes accions per part de MEMORA i el consentiment de la cessió de la imatge per als fins indicats. Així mateix, en cas d'assistir amb un menor d'edat, l'assistent que ostenti la seva pàtria potestat o representació en aquest acte accepta que les seves dades siguin tractades en la forma indicada en aquestes condicions. Base de legitimació: interès legítim

 

Enregistrament de cerimònies privades

 

L'enregistrament d'una cerimònia privada no és una activitat que es realitzi de manera estàndard per a totes les cerimònies, sinó que es realitza en cas que un declarant així ho hagi sol·licitat expressament. Aquest servei no el pot contractar un familiar o amic qualsevol del mort.

 

El declarant és el que adquirirà una còpia de l'enregistrament de la cerimònia d'acord amb les condicions que si escau s'hagin establert mitjançant contracte.

 

L'enregistrament de funerals privats sota aquests criteris seria considerada una activitat realitzada per una persona física en un àmbit exclusivament personal o domèstic, la qual cosa no constituiria un àmbit d'aplicació material del RGPD, segons el seu article 2.2.c).

 

Com a conseqüència, les condicions que es requereixen per a aquelles activitats regulades pel RGPD no apliquen per a aquests enregistraments de cerimònies privades i, per tant, no és necessari que les empari en una base legal per a poder realitzar-se, per la qual cosa MÉMORA no té l'obligació de recaptar el seu consentiment abans per a poder gravar-li.

 

Streaming de cerimònies privades

 

L'enregistrament en directe o “streaming” d'una cerimònia privada no és una activitat que es realitzi de manera estàndard per a totes les cerimònies, sinó que es realitza en cas que un declarant així ho hagi sol·licitat expressament mitjançant contracte. Aquest servei no el pot contractar un familiar o amic qualsevol del mort. Únicament està disponible en els següents tanatoris de MÉMORA: Sancho d'Àvila, Les Corts, St. Gervasi, Collserola i L’Hospitalet.

 

L'accés al streaming està restringit, a aquelles persones que disposin de claus d'accés. MÉMORA únicament facilitarà una única clau d'accés al declarant que hagi contractat el servei i serà aquest el que s'encarregui de compartir-la amb qui estimi oportú. Els enregistraments de streaming no es podran descarregar, però estaran disponibles per a la seva visualització en la plataforma fins a passats set (7) dies de la data de la cerimònia.

 

Els enregistraments de streaming de la cerimònia s'eliminaran una vegada finalitzat aquest termini de set (7) dies.

 

El streaming de funerals privats sota aquests criteris seria considerat una activitat realitzada per una persona física en un àmbit exclusivament personal o domèstic, la qual cosa no constitueix un àmbit d'aplicació material del RGPD, segons el seu article 2.2.c).

 

Com a conseqüència, les condicions que es requereixen per a aquelles activitats regulades pel RGPD no apliquen per a aquests enregistraments de streaming de cerimònies privades i, per tant, no és necessari que el streaming hagi d'emparar-se en una base legal per a poder realitzar-se, i per tant MÉMORA no té l'obligació de recaptar el consentiment dels assistents abans per a poder gravar-los, com sí que podria ser-ho per a una altra mena d'enregistrament.

 

Vídeo vigilància

 

Ús de càmeres de vídeo per a garantir la seguretat dels béns, equips i persones de les instal·lacions, així com per a verificar el compliment de la llei i de la normativa interna i denunciar o sancionar les infraccions. Base de legitimació: interès públic

 

El tractament de les seves dades amb finalitat de vídeo vigilància es podrà realitzar en règim de corresponsabilitat juntament amb les següents empreses del GRUP MÉMORA segons indicat en l'acord de corresponsabilitat establert a aquest efecte:

 

 • Serveis Funeraris de Barcelona, S.A.
 • Memora Servicios Funerarios Internacionales, S.L.
 • Deymos, S.L.
 • Servicios Funerarios Montero, S.A.
 • Servicios Funerarios de Miranda, S.L.U.
 • Mémora Serveis Funeraris del Camp S.L
 • Fure, S.A.U 
 • Tanatorio Donostialdea, S.A.U 
 • Tanatorio de Bidasoa, S.A.U 
 • Servicios Funerarios Zarautz, S.A
 • Servicios Funerarios Baztan Bidasoa, S.L 
 • Landarri, S.L.U 
 • Zentolen Berri, S.A.U 
 • Servicios Funerarios De Torrero, S.A

 

Per a més informació sobre la corresponsabilitat en el tractament de les seves dades, dirigeixi's al nostre responsable de protecció de dades

 

Publicació d'esqueles en Internet i en pantalles informatives del tanatori

 

Les dades del difunt publicats en el Lloc web i en les pantalles del tanatori, tenen la finalitat d'informar sobre la identitat del difunt, la seva data de naixement i de defunció, la data i lloc de la vetlla i el funeral.

 

Base de legitimació i període de conservació de les dades: no és precisa una base de legitimació ni establir un període de conservació de les dades, perquè el RGPD no aplica a persones mortes.

 

Servei d'informació de defuncions

 

Les dades del difunt i la informació sobre el sepeli, en els casos en els quals expressament s'hagi autoritzat, podran ser traslladats a les autoritats locals que així ho hagin sol·licitat i podran ser publicats en premsa, ràdio o televisions locals.

 

Base de legitimació quant a la informació sobre el sepeli traslladada a autoritats locals i mitjans de comunicació: consentiment exprés.

 

Base de legitimació quant a les dades d'autoritats locals i mitjans de comunicació: consentiment exprés.

 

Base de legitimació i període de conservació de les dades del difunt: no és precisa una base de legitimació ni establir un període de conservació de les dades, perquè el

 

RGPD no aplica a persones mortes.

 

Gestió de candidatures

 

Les dades de caràcter personal que es recaptin a través de la bústia rrhh@memora.es, es tractaran amb la finalitat de gestionar la candidatura espontània o la vacant determinada, comprovar l'expedient acadèmic i experiència laboral, contactar amb el candidat, convocar-li per a realitzar proves de selecció, seleccionar al candidat idoni o contactar amb el candidat per a noves vacants. Base de legitimació: mesures precontractuals (procés de selecció) i execució contractual (relació laboral)

 

El tractament de les seves dades amb finalitat de gestió de candidatures es podrà realitzar en règim de corresponsabilitat juntament amb les següents empreses del GRUP MÉMORA segons indicat en l'acord de corresponsabilitat establert a aquest efecte:
 

 • Serveis Funeraris de Barcelona, S.A.
 • Memora Servicios Funerarios Internacionales, S.L.
 • Deymos, S.L.
 • Servicios Funerarios Montero, S.A.
 • Servicios Funerarios de Miranda, S.L.U.
 • Mémora Serveis Funeraris del Camp S.L
 • Fure, S.A.U 
 • Tanatorio Donostialdea, S.A.U 
 • Tanatorio de Bidasoa, S.A.U 
 • Servicios Funerarios Zarautz, S.A
 • Servicios Funerarios Baztan Bidasoa, S.L 
 • Landarri, S.L.U 
 • Zentolen Berri, S.A.U 
 • Servicios Funerarios De Torrero, S.A.
 • Fundación Mémora

 

Per a més informació sobre la corresponsabilitat en el tractament de les seves dades, dirigeixi's al nostre responsable de protecció de dades.

 

Canal de denúncies

 

Les dades que recaptem a través de:

 

 • Canal de denúncies del “Codi de conducta” que poden ser remeses tant per persones externes, com a internes a l'organització psangro@sangroblf.com 
 • Canal de prevenció de l'assetjament prevencionacoso@memora.es 
 • Canal de denúncies posat a la disposició dels proveïdors cumplimiento@memora.es o compliance@memora.es
 • Trucada telefònica
 • Reunió presencial
 • Així com els que recaptem durant la fase de recerca interna en cas que es decideixi iniciar una

 

Seran tractats amb la finalitat de recepció i recerca de denúncies sobre conductes irregulars comeses en l'entitat per a adoptar, de ser necessari, mesures correctives oportunes i si escau, tramitar procediments judicials. També podrem tractar les seves dades per a respondre a consultes que ens realitzi en relació amb el funcionament i gestió del canal de denúncies.

 

L'informem que la denúncia es podrà realitzar tant de manera anònima com identificativa. No obstant això, es pot donar el cas que les dades identificatives del denunciant siguin imprescindibles per a poder prosseguir amb la recerca, per la qual cosa la seva no facilitació podrà arribar a impedir la continuació d'aquesta.

 

La denúncia podrà ser realitzada tant de manera escrita, com a verbal a través dels canals habilitats.

 

En la denúncia es deurà, en la mesura que sigui possible, facilitar la següent informació:

 

 • Nom i cognoms de la persona que realitza la denuncia
 • Nom, cognoms i càrrec de la persona investigada
 • Detalls dels fets que es consideren rellevants, com la descripció, dates, durada i freqüència dels fets
 • Nom i cognoms dels possibles testimonis

 

En cas que desitgi realitzar la denúncia de manera anònima, no se li sol·licitarà que aportació cap de les dades anteriors.

 

El denunciant rebrà un justificant de recepció dins dels set (7) dies següents a l'enviament de la comunicació i rebrà una resposta a la seva denúncia en un termini màxim de tres (3) mesos des de la seva comunicació.

 

Les dades que el denunciant ens faciliti es conservaran durant un termini màxim de tres (3) mesos en els nostres sistemes d'informació de denúncies i seran seguidament o ben conservats de forma totalment anonimitzada fora del canal de denúncies o suprimits.

 

En cas que se sí que es decideixi iniciar una recerca, podrem conservar les seves dades fora del nostre sistema d'informació de denúncies fins que conclogui la recerca i posteriorment bloquejats durant el temps legalment exigible.

 

L'informem que realitzarem la gestió del canal de denúncies en compliment amb els deures de confidencialitat, garantint els drets de les parts afectades i conforme als principis establerts en el nostre “Codi de conducta”. Base de legitimació: interès públic.

 

Control d'accés

 

Per a garantir la seguretat de les nostres instal·lacions podrem tractar dades personals seves com, per exemple, dades identificatives, per a controlar l'accés i sortida a les nostres instal·lacions. Base de legitimació: interès legítim.

 

Control de temperatura en accés instal·lacions

 

Presa de temperatura mitjançant termòmetres de radiofreqüència i/o cambres termogràfiques en l'accés a les instal·lacions de MÉMORA per a protegir la salut i la vida de les persones que es troben en el centre de treball, contribuir a la contenció de la pandèmia, complir amb la normativa interna en matèria de prevenció de riscos laborals i verificar que els treballadors i proveïdors acudeixen sense febre al centre de treball. Les dades no es registren ni es conserven.

 

Base de legitimació: interès públic relatiu a la prevenció i contenció d'epidèmies i pandèmies, interès vital de prevenció i contenció d'epidèmies i pandèmies, obligacions legals de l'entitat i dels treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals.

 

Cookies

 

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades que realitzem a través de l'ús de cookies, si us plau dirigeixi's a la nostra Política de Cookies, situada al peu del Lloc web.
 

Comunicació de dades

 

Les seves dades podran ser comunicats a altres companyies pertanyents al GRUP MÉMORA per a fins administratius interns. Base de legitimació: interès legítim.

 

En cas que contracti els serveis In Arboriam, l'informem que comunicarem les seves dades personals a l'ONG Tree-*Nation ASBL. Base de legitimació: execució contractual.

 

Qualsevol altra finalitat no inclosa en la present política de privacitat, li serà comunicada abans de conducta al tractament de les seves dades.

 

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

 

Tret que s'estableixi expressament el contrari en una secció de la present política o del Lloc web, les seves dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per a aconseguir les finalitats del tractament, sense perjudici de la seva conservació per a la posada a la disposició de les autoritats competents i per a fer front a reclamacions. En tal cas, les dades es conservaran bloquejats fins a la finalització del termini de prescripció, en el moment de la qual seran eliminats.

 

EXERCICI DE DRETS

 

La normativa vigent li atorga els següents drets:

 

Dret d'accés

 

Vostè tindrà dret a conèixer les dades personals que tractem en relació amb la seva persona.

 

Dret de rectificació

 

Vostè tindrà dret a poder corregir, completar o actualitzar les seves dades personals en qualsevol moment.

 

Dret de supressió

 

Vostè podrà sol·licitar que les seves dades personals siguin suprimits dels nostres sistemes i arxius.

 

Vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades en relació amb l'enviament de les comunicacions comercials, així com per motius personals, tret que la base del tractament sigui l'interès legítim.

 

Dret de limitació del tractament

 

Vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament en el cas que impugni la seva exactitud o quan sigui il·lícit i vostè s'oposi a la supressió de les seves dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús. També quan les dades ja no siguin necessaris per al tractament, però vostè els necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions. I finalment, quan s'hagi oposat al tractament, mentre es verifica si l'interès legítim del responsable preval sobre el de l'interessat.

 

Dret a la portabilitat de les seves dades

 

Vostè tindrà dret a obtenir una còpia de totes les dades que ens hagi facilitat i quan sigui tècnicament possible, tindrà dret a sol·licitar que les seves dades personals siguin comunicats a un altre responsable del tractament.

 

Pot exercir qualsevol d'aquests drets de manera gratuïta, així com retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, dirigint-se al responsable de protecció de dades corresponent o a l'adreça establerta en l'apartat “Contacte”, incloent la referencia “Protecció de Dades” i acompanyant còpia del seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat.

 

En el cas que tingui la necessitat de realitzar una consulta o suggeriment en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal, podrà dirigir-se a nosaltres utilitzant les mateixes direccions que les facilitades per a exercir els seus drets.

 

D'igual forma, l'informem que les seves dades personals hauran d'estar actualitzats en tot moment i que, per a modificar-los, deurà igualment dirigir-se a alguna de les adreces facilitades en l'apartat “Contacte”.

 

Té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), autoritat competent en Espanya en matèria de protecció de dades, si considera que les seves dades no s'han tractat correctament.

 

CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT EN EL TRACTAMENT DE DADES

 

Les dades que recaptem seran tractats amb la màxima reserva i confidencialitat. Hem establert tots els mitjans tècnics i organitzatius al nostre abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o còpia de les dades recaptades.

 

COMUNICACIÓ DE LES DADES PERSONALS

 

MÉMORA podrà comunicar les seves dades a l'ONG Tree-*Nation ASBL en cas que hagi contractat els serveis In Arboriam.

 

Les dades de caràcter personal que ens faciliti no seran comunicats a tercers, excepte en cas que fossin requerits per una autoritat administrativa o judicial o que vostè prèviament ens hagués autoritzat per a això. No obstant això, l'informem que podran tenir accés a les dades de caràcter personal que ens hagi facilitat determinats encarregats del tractament de MÉMORA com, per exemple, els proveïdors de serveis pertanyents al sector de sistemes de la informació i tecnologia. Tots aquests proveïdors estan contractualment obligats a mantenir la confidencialitat de les seves dades i a no utilitzar-los per a una altra finalitat diferent a la del servei contractat per MÉMORA.

 

La llista completa de les categories de proveïdors que poden tenir accés a les seves dades per a la prestació d'un servei es troba a la seva disposició. En el cas que vulgui accedir a aquesta, li preguem que el sol·liciti dirigint-se a datos@memora.es i li enviarem la versió més actualitzada.

 

Addicionalment, l'informem que les seves dades podran ser comunicats a altres companyies pertanyents al GRUP MÉMORA per a fins administratius interns segons establert en la llei.

 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

 

MÉMORA únicament tracta les dades personals dins de l'Espai Econòmic Europeu (“EEE”). No obstant això, en cas en què algun dels nostres proveïdors de serveis tracti les dades personals fora del EEE, aplicarem totes les mesures i controls al nostre abast per a protegir les seves dades personals. Les principals mesures que adopta MÉMORA quan es realitza una transferència internacional de dades personals poden incloure:

 

 • La signatura de clàusules contractuals tipus en vigor aprovades per la Comissió Europea. Aquestes clàusules estandarditzades reuneixen els requisits d'adequació i seguretat establerts en el RGPD;
 • La sol·licitud de certificacions de tercers o codis de conducta aprovats i reconeguts.

 

 

Última actualització 21 abril 2023.