Avis legal

AVIS LEGAL

 

 

INFORMACIÓ SOBRE EL PROPIETARI DEL LLOC WEB I CONFORMITAT AMB LES PRESENTS CONDICIONS D’ÚS:

 

MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS, S.L. en compliment del que està establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell de 27 d'abril de 2016 ("GDPR"), en la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD),  aixó com la "Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Correo Electrònic" ("LSICE"), mitjançant el present Avís legal posa en el seu coneixement les condicions generals d’ús que regulen totes les operacions realitzades a través de la pàgina web: www.memora.es 

 

En utilitzar el lloc web, Vostè mostra la seva conformitat amb les presents condicions d’ús. Si us plau, si no hi està d’acord, preguem s’abstingui de navegar-hi. 

 

Així mateix, el propietari del lloc web es reserva el Dret a realitzar-hi qualsevol modificació en aquest i en aquestes condicions segons el seu únic criteri. Per això, queda sota la seva total responsabilitat consultar les presents condicions d’ús de forma periòdica, no estant obligat el propietari a notificar les actualitzacions als usuaris. Així doncs, si Vostè segueix utilitzant el web després de qualsevol de les seves actualitzacions o de la modificació de les presents condicions d’ús, s’entendrà que Vostè les accepta en l’estat en què es trobin. 

 

Informació general del propietari del lloc web:

 

Denominació social    MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS S.L
Propietari de la marca     POLLOE
Número d’identificació fiscal de la societat: B-85.01.24.41
Domicili de la societat: Torre Auditori – Passeig de la Zona Franca 111, planta 8, 08038 Barcelona.
Adreça de correu electrònic de la societat: info@memora.es 
Dades legals i/o registrals de la societat: Societat Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 43.008, Foli 96, Full 417.548

 

Per una altra banda, el propietari del lloc web manifesta que formen part del mateix grup de societats als efectes previstos a l’article 42 del Codi de Comerç Espanyol, les empreses que se citaran a continuació, totes elles englobades dins del nom comercial: “GRUPO MÉMORA”. En aquest sentit, cal indicar que el present document legal desplega plens efectes en totes les relacions jurídiques, sigui quina sigui la seva naturalesa, mantingudes amb les societats del GRUPO MÉMORA detallades a continuació: 

 

Denominació social    SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, S.A.
Propietari de la marca     EUROCOFFIN
Número d’identificació fiscal de la societat: A-61.31.74.42
Domicili de la societat: Torre Auditori – Passeig de la Zona Franca 111, planta 8, 08038 Barcelona.
Adreça de correu electrònic de la societat: info@memora.es 
Dades legals i/o registrals de la societat: Societat Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 30.459, Foli 146, Full 161.594

 

Denominació social    MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS INTERNACIONALES, S.L.
Número d’identificació fiscal de la societat: B-50.85.19.14
Domicili de la societat: Torre Auditori – Passeig de la Zona Franca 111, planta 8, 08038 Barcelona.
Adreça de correu electrònic de la societat: ops@memorainternational.com 
Dades legals i/o registrals de la societat:     Societat Inscrita al Registre Mercantil de Zaragoza, Tom 2.558, Foli 17, Full Z-27.195

 

Denominació social: SERVICIOS FUNERARIS DE GUADALAJARA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA S.A.
Número d’identificació fiscal de la societat: A-19.01.85.14
Domicili de la societat: Torre Auditori – Passeig de la Zona Franca 111, planta 8, 08038 Barcelona.
Adreça de correu electrònic de la societat: info@memora.es 
Dades legals i/o registrals de la societat: Societat Inscrita al Registre Mercantil de Guadalajara, Tom 50, Foli 145, Full 538

 

Propietat intel·lectual del contingut del lloc web:

 

MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS S.L. és la propietària –llevat que es manifesti expressament mitjançant cita concreta- de tot el contingut publicat en aquest lloc web, s’hi inclou, de forma enunciativa i no exclusiva: tots els textos, gràfics, interfaces de l’usuari, interfaces visuals, fotografies, marques comercials, logotipus, sons, cançons, il·lustracions. Per això, el disseny, l’estructura, la selecció, la coordinació, l’expressió, l’estil o l’organització de l’esmentat contingut, està protegit pels drets d’autor i de propietat intel·lectual corresponent, sent l’esmentada companyia la que els controla i autoritza. 


Així doncs, qualsevol ús il·legítim del contingut del web està penat pel dret substantiu espanyol i es podrà considerar un acte de competència deslleial. 

 

Per tant, llevat que en aquestes condicions d’ús s’estableixi el contrari de manera explícita, no està permès copiar, reproduir, tornar a publicar, carregar, enviar, exposar públicament, codificar, traduir, transmetre ni distribuir de cap manera cap part ni contingut del lloc en cap altre ordinador, servidor, pàgina web ni en cap altre mitjà de publicació o distribució sense el consentiment previ escrit pel propietari del lloc web.

 

No obstant això, l’esmentada prohibició ha de ser interpretada d’acord amb l’establert al “Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de Defensa dels Consumidors i Usuaris” (“LDCU”).

 

ACTIVITATS PROHIBIDES SOBRE EL LLOC WEB:

 

Com ja s’ha apuntat en l’apartat anterior, aquest lloc és propietat de MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS, S.L. sent aquesta una empresa de serveis funeraris. Degut a la naturalesa del seu negoci, queda expressament prohibida la utilització d’enllaços profunds, page-scrape (extracció de dades), robots, spiders (aranyes) o altres dispositius automàtics, programes, algoritmes, metodologies o processos manuals similars per accedir, adquirir, copiar o fer un seguiment de part del lloc o el seu contingut amb la finalitat d’obtenir o intentar obtenir materials, documents o informació no disponible mitjançant el mateix. Les dades dels familiars postejats en el lloc web tenen la finalitat de donar informació sobre les característiques concretes del servei funerari als familiars, amics i coneguts dels finats, estant les esmentades dades protegides de la forma que s’establirà en l’apartat corresponent d’aquestes condicions d’ús. Per tot això, MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS, S.L. es reserva el dret a prohibir qualsevol activitat d’aquesta naturalesa. 

 

A més, no està permès accedir sense autorització a cap part o prestació del lloc, a altres sistemes o xarxes connectades al mateix, a cap servidor de MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS, S.L. ni als serveis oferts a través del lloc, mitjançant pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim, la propietària del lloc es reserva totes les accions legals que en Dret l’emparin en cas de contravenció. 

 

Així mateix, queda prohibit explorar, escanejar o avaluar la vulnerabilitat del lloc o de qualsevol xarxa connectada al mateix, trencar les mesures de seguretat o autenticació del lloc o qualsevol xarxa connectada al mateix. No està permès rastrejar o cercar dades d’usuaris, visitants del lloc o d’altres clients de MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS. Tampoc està permès explotar de cap manera el lloc ni cap altre servei o informació disponible o oferta a través del mateix amb el propòsit de revelar informació, incloent sense limitació, la identificació personal o la informació que no sigui pròpia, facilitada pel lloc. 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT:

 

Dades Personals fa referència a qualsevol informació o dades que puguin identificar directament (per exemple, el seu nom o cognoms) o indirectament (per exemple, el seu DNI). Les dades personals inclouen informació tal com el correu electrònic, adreces postals particulars, telèfons mòbils, noms d'usuari, contingut generat per l'usuari, informació obtinguda a través de cookies, entre altres, les quals seran custodiades en les nostres instal·lacions, sempre sin de la Unió Europea. 

 

  • Procedència: podem demanar o rebre les seves dades personals a través dels nostres llocs web, formularis, aplicacions o dispositius, entre d'altres. En alguns casos vostè ens facilita les seves dades personals directament, per exemple, quan es posa en contacte amb nosaltres, compra a la web, o sol·licita rebre informació sobre les nostres activitats. En altres casos els recaptem nosaltres, per exemple, usant galetes per comprendre com utilitza el nostre lloc web.

 

  • Finalitat: donar resposta a les consultes o incidències plantejades a la companyia, gestió de la relació contractual amb vostè, enviament de comunicacions informatives i / o comercials, i obtenció de dades estadístiques per al millor funcionament del lloc web i del negoci prestat per la societat, així com elaboració de perfils.

 

  • Legitimació: tractem les seves dades personals sobre la base del seu consentiment, en cas de contracte subscrit amb vostè, o d'interès legítim.

 

  • Drets i responsable: L'interessat podrà exercir dret d'informació, accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i oblit respecte a les dades personals que constin en els expressats fitxers, podent revocar el seu consentiment per escrit en qualsevol moment. A aquests efectes, la referida comunicació haurà de ser dirigida a: MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS, S.L: Torre Auditori - Passeig de la Zona Franca 111, planta 8, 08038 Barcelona, ​​oa l'e-mail: info@memora.es.

 

  • Destinataris: Així mateix, el propietari del lloc web manifesta altres societats de GRUP MÉMORA podran accedir a aquesta informació personal, les dades concretes i e-mails de contacte consten a l'apartat primer d'aquest avís legal, tot això per a fins de millora de qualitat de els serveis, comercials i de coordinació operativa. De la mateixa manera, l'informem de l'existència d'Encarregats del tractament, la legitimitat és únicament l'execució del contracte de serveis subscrit amb vostè.

 

CONDICIONS DE PRIVACITAT D’ “ESDEVENIMENTS PÚBLICS”

 

De forma complementària, i accessòria a l’ “Avís de Privacitat” MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS, S.L. informa que de forma periòdica al llarg de l’any es realitzen “ESDEVENIMENTS PÚBLICS”, anomenats habitualment com a “MEMORIALS” on se celebra una cerimònia funerària multitudinària per homenatjar el record d’aquelles persones que han mort recentment.

 

Amb la finalitat que cap ciutadà perdi l’ocasió de seguir en directe aquest tipus d’esdeveniments d’interès públic, MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS, S.L. (en aquells actes públics on s’hagi anunciat prèviament) posa a disposició dels mateixos un servei de visionat en directe a través d’Internet. D’aquesta manera, ningú que vulgui presenciar el “MEMORIAL” s’hi veurà impedit, sigui quina sigui, la seca mobilitat i/o possibilitats de desplaçament al recinte de l’esdeveniment. 

 

Així mateix, seguint l’interès demostrat pels assistents a esdeveniments passats d’aquesta naturalesa, la cerimònia serà enregistrada (sempre que s’hagi anunciat prèviament l’esmentada acció), per tal que un esdeveniment tan familiar i íntim sigui recordat i pugui ser reproduït per tercers en cas que algun dels assistents així ho demani. És per tot això que MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS, S.L. facilitarà (sempre que els mitjans tècnics així ho permeti) una còpia de l’enregistrament de l’esdeveniment a totes aquelles persones amb interès legítim que ho sol·licitin per escrit. 

 

Per tot això, s’informa als assistents que les seves imatges personals podran ser enregistrades i reproduïdes per tercers, fruit del gran nombre d’assistents i interessats en aquests actes públics d’interès ciutadà. A la vegada, MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS, S.L. guardarà una còpia que s’incorporarà a l’arxiu indicat a l’inici d’aquest “AVÍS DE PRIVACITAT” amb la finalitat de garantir la qualitat de futurs esdeveniments i del seu correcte desenvolupament operatiu. 

 

El fet d’assistir a l’esdeveniment implica l’acceptació de les esmentades accions per part de MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS, S.L i el consentiment de la cessió de la imatge per a les finalitats indicades. Així mateix en cas de assistir amb un menor d’edat, l’assistent que ostenti la seva pàtria potestat o representació en aquest acte accepta que les seves dades siguin tractades en la forma indicada per aquestes condicions. 

 

Se l’informa que qualsevol assistent té dret a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’adreça indicada a l’ínici d’aquest “AVÍS DE PRIVACITAT”.

 

A la seva vegada, el propietari del lloc web manifesta que altres societats de GRUP MÉMORA, podran accedir a l’esmentada informació personal, les dades concretes i e-mails de contacte de les quals consten en l’apartat primer d’aquest avís, tot això per a finalitats de millora de la qualitat dels serveis, comercials i de coordinació operativa.

 

AVÍS D’ÚS DE COOKIES:

 

Aquest lloc web es basa en Drupal, la popular plataforma de codi obert, i utilitza una sèrie de cookies estàndard de Drupal per tal de funcionar plenament.

 

El SESS ... cookie és una cookie de sessió Drupal utilitzada quan un usuari autoritzat (és a dir, un membre Mémora) obre una sessió. No afecta si es tracta d’un usuari anònim.


Les cookies has_js només es registren si el navegador ha habilitat JavaScript.


Les cookies collapsiblock s’utilitzen per recordar l'últim estat dels blocs expandibles / plegables utilitzats per cada usuari en el web "mémora".


Les cookies text_resize s’utilitzen per recordar la mida del text que ha seleccionat si s'ha utilitzat la funció de canvi de mida de text JavaScript a la pàgina web (venç en 365 dies).

 

Informació recollida:

 


Els fitxers de registre de Drupal utilitzats en aquest web recopilen informació sobre l'ús de tots els visitants - adreces IP, URL visitades, i informació relacionada - i es registren amb l’objectiu d’analitzar el tràfic i això ens permet comprovar i corregir els errors del lloc web. Les dades d'aquests registres es mantenen aproximadament de dues a tres setmanes i després es sobreescriuen. Només el personal Mémora o organitzacions que treballen en aquest lloc web (els desenvolupadors web), tenen accés a aquestes dades de registre. 

 

Per a un usuari autoritzat (és a dir, un membre Mémora), Drupal registra la data i l’hora de connexió al lloc web. 

 

També recollim i emmagatzemem dades d'ús a llarg termini utilitzant els AWStats, una eina d'informes d'anàlisi web de codi obert. Això ens permet monitoritzar l'ús dels usuaris i membres Mémora. Les dades d'aquests registres només són accessibles per al personal o les organitzacions que treballen en el web "mémora".

 

La pàgina web conté el nom i el correu electrònic dels membres de Mémora, informació recollida mitjançant el registre i els formularis. Els detalls de pagament i targes de crèdit es gestionen per separat i de forma segura per WorldPay.

 

Si no accepta l’ús de les cookies, pot tancar el lloc Web que està visitant. 

 

CONDICIONS DEL REGISTRE D’USUARIS:

 

Per a la utilització d’algunes prestacions o serveis d’aquesta pàgina web cal donar-se d’alta com a usuari, creant un compte personal, que és totalment gratuït.

 

La creació d’un compte personal comporta la comunicació de dades personals (sotmeses a la política de privacitat de la companyia), en concret: el nom propi del titular o l’àlies proporcionat, el qual serà vinculat a un compte de correu electrònic actiu i a una companyia a triar per l’usuari.

 

La propietària del lloc web manifesta que, llevat d’una directriu en contra de l’usuari en la deguda forma, es remetran correus electrònics relacionats amb les diferents matèries de l’àmbit professional (i.e. mèdico-sanitari, socio-sanitari, psicològic, social, entre d’altres, relacionats amb els anteriors). L’esmentada activitat podrà ser cancel·lada unilateralment per l’usuari en la forma indicada en cada comunicació.

 

És responsabilitat de l’usuari el manteniment de la confidencialitat de la informació del compte. Per això, el propietari del lloc web no es fa responsable del mal ús de les contrasenyes i dels comentaris realitzats mitjançant un compte d’usuari en concret. En canvi, el titular de l’esmentat compte sí que serà responsable per les actuacions dutes a terme a través del mateix. En el cas de què les accions comportin danys al propietari del lloc web o a tercers, el titular del compte haurà de respondre conforme s’estableix en l’ordenament jurídic vigent. 

 

Així mateix, cal recordar que no està permès l’ús del compte de correus per una altra persona no autoritzada pel propietari del mateix. MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS, S.L no serà responsable dels danys ocasionats per causa de l’incompliment d’aquesta obligació.

 

Condicions generals dels contractes celebrats a distància:

 

A través de la present pàgina web, Vostè podrà adquirir diferents productes i serveis facilitats directament o indirecta per MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS S.L.

 

Aquestes operacions mercantils es formalitzaran a distància i, per aquest motiu, el propietari del lloc web publica aquestes “Condicions generals dels contractes celebrats a distància”, les quals regiran tots aquells encàrrecs realitzats de forma electrònica, tal i com s’estableix als articles 92 i següents de la LDCU i 23 i següents de la LSICE.

 

Què pot adquirir vostè a través del  web www.memora.es?

 

Actualment, a través del portal web referit, vostès solament podran adquirir productes florals i altres ornaments complementaris (p.e. cintes amb missatges, notes de condolences personalitzades...) per ser remesos a persones que vetllen difunts de les nostres instal·lacions.

 

Això implica que els productes i serveis poden canviar constantment, no sent MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS, S.L responsable pels canvis de les ofertes que no hagin estat acceptades i formalitzades prèviament en forma deguda pels usuaris. 

 

En alguns casos, per motius d’estacionalitat de les flors, podria passar que al “CATÀLEG FLORAL” apareguin productes que no haguessin estat suprimits o que estiguessin temporalment fora de l’oferta, sense que la pàgina web hagi estat modificada en aquests aspectes. 

 

Com pot realitzar vostè una comanda a distància?

 

Per realitzar una comanda a distància, vostè haurà de tenir una connexió a Internet  (ja sigui mitjançant un ordinador convencional o un dispositiu mòbil o tableta) i accedir a la pàgina web: www.memora.es i realitzar els passos següents:

 

PAS 1 – Seleccionar l’element floral desitjat

 

Haurà adreçar-se a l’apartat “FLORISTERIA”, on trobarà el “CATÀLEG FLORAL” de productes oferts pel propietari del lloc web. 

 

El “CATÀLEG FLORAL” apareix sense preus ni condicions d’enviament.

 

PAS II – seleccionar el destinatari o centre de destinació 

 

Quan cliqui en un producte concret, vostè serà adreçat al cercador d’obituaris, perquè pugui seleccionar el centre de lliurament i introduir les dades de la persona receptora del producte o servei contractat. 
Si us plau, tingui en compte que només podrà remetre productes oferts a la web www.memora.es a destinataris que es trobin dins de les instal·lacions funeràries gestionades per societats de GRUPO MÉMORA

 

PAS III – seleccionar productes

 

Seleccionada la destinació on s’ha de realitzar el lliurament, vostè podrà seleccionar els productes concrets que vol adquirir. 

 

Així mateix, com pot veure vostè, en aquest pas sí que apareixen els preus detallats, el qual variarà segons els complements elegits. 

 

PAS IV – especificar dades del comprador i forma de pagament

 

Per a una correcta facturació de la comanda, vostè haurà de complementar les dades del comprador sol·licitats pel titular del lloc web. Les dades personals esmentades seran tractades segons s’estableix a l’avís de privacitat del present lloc web.

 

Seguidament, vostè haurà d’introduir el mitjà de pagament, el qual seria recomanable que fos realitzat directament pel comprador. El propietari del lloc web no serà responsable de qualsevol incidència generada per l’ús de mitjans de pagament de titularitat diferent a la del comprador, havent d’assumir, en tot cas, el comprador el deute generat de confirmar-se i realitzar-se la comanda. 

 

Així mateix, tenint en compte que l’encàrrec floral té un temps d’enviament molt curt, gairebé immediat, és precís seleccionar un mitjà de pagament àgil i segur. Per això, el propietari del lloc web solament acceptarà pagaments mitjançant targetes de crèdit compatibles amb la plataforma de pagament de Banc Sabadell, encara que les targetes de crèdit poden ser de qualsevol altra entitat bancària. 

 

Si té qualsevol dubte respecte a la seva targeta de crèdit, els recomanem que consultin amb la seva entitat bancària, ja que el propietari del lloc web no té la capacitat de resoldre-li aquestes interrogatives. 

 

L’ús de targetes de crèdit com a mitjà de pagament no genera cap càrrec addicional per a l’usuari. 

 

La correcta introducció de les dades al sistema és el següent:

 

Introduïdes totes les dades, el propietari del lloc web iniciarà la prestació del servei amb el consentiment exprés de l’usuari. Degut a la naturalesa perible dels productes florals, no podrà l’usuari exercitar el seu dret al desistiment, sent aquesta una de les causes excepcionals previstes en l’article 103 LPCU.

 

Així mateix, una vegada confirmada la comanda, el propietari del lloc web procedirà a carregar el preu convingut a la targeta de crèdit, produint-se el pagament dels productes i serveis contractats. Vostè haurà de tenir en compte que de rebutjar-se el pagament del servei per la seva entitat bancària, el propietari del lloc web no realitzarà la prestació de serveis contractats. 

 

En el cas que el pagament del servei fos cancel·lat manualment amb posterioritat de la prestació del mateix, sense causa justificada ni havent consens amb el propietari del lloc web, aquest es reserva totes les accions que en Dret l’emparin per rescabalar-se dels danys i perjudicis que se li hagin ocasionat. 

 

PAS V – Comanda confirmada – condicions d’execució de l’encàrrec

 

Una vegada acceptada la comanda, vostè rebrà a l’adreça de correu electrònic facilitada la confirmació de la comanda (detallant les dades identificatives del servei contractat).

 

A continuació es detallarà cadascú dels conceptes referits, els quals estan sotmesos a les condicions següents:

 

1.- CONFIRMACIÓ DE LA COMANDA – DADES IDENTIFICATIVES DEL SERVEI CONTRACTAT: 

 

OBJECTE: Correspon als productes i serveis contractats lliurement per l’usuari del lloc web. 


PREU: Correspon a l’import indicat en el moment de la contractació dels productes i serveis contractats, al qual se l’inclouen els impostos corresponents segons la normativa vigent en cada moment. Si es detectés que ha existit un error en la introducció del preu indicat en les dades identificatives del servei contractat, el propietari del lloc web o algun representant del mateix, es posarà en contacte amb vostè al més aviat possible per informar-li de la incidència. En qualsevol cas, el preu establert en el correu electrònic resum que sigui manifestament erroni i no coincideixi amb l’establert en el catàleg web o en format paper, sense que hi hagi hagut cap promoció o oferta que l’hagi reduït, es considerarà nul i per no efectuada la comanda en concret, en ser un vici insubsanable de la contractació segons estableix l’article 1261 del Codi Civil. Si vostè detectés l’error en el preu, per mor del principi de bona fe contractual, ho comunicarà al més aviat possible al propietari del lloc web per realitzar les comprovacions tècniques corresponents. 

 

FORMA DE LLIURAMENT: Correspon al resum operacional del servei contractat, el lloc de lliurament i la persona receptora dels productes i serveis. En el cas que existís algun error en les dades indicades, es prega comunicació expressa al respecte al compte de correu info@memora.es La franja horària de l’enviament obliga al propietari del lloc web a realitzar el lliurament en aquest moment. A tall de comprovant del correcte lliurament, el receptor del servei haurà ha subscriure un document facilitat pel representant del lloc web assignat a l’efecte en el que se l’indicarà: (i) si accepta la comanda; (ii) si no l’accepta per no estar conforme amb la qualitat del mateix; (iii) si no l’accepta per un altre motiu no atribuïble al prestador del servei. Si el receptor accepta la comanda, la transacció quedarà finalitzada als efectes legals oportuns. 

 

En el suposat de donar-se la circumstància (ii), per poder iniciar un procediment de comprovació de la qualitat del servei i, en el seu cas, devolució del preu abonat per l’usuari, cal remetre una fotografia en presència del missatger de la comanda en la que es vegi amb claredat el producte defectuós a l’adreça de correu calidad@memora.es , per tal d’iniciar una reclamació. 

 

Referent a això, el propietari del servei web es compromet a intentar solucionar de la millor manera possible qualsevol incidència, substituint a la major brevetat possible els productes defectuosos sense cap cost a abonant el preu, tal i com disposa l’article 119 LPCU. 

 

Per una altra banda, si la comanda arribés tard i el missatger fos incapaç de localitzar el receptor del producte, el propietari del lloc web aixecarà acta d’incidència de la comanda i es posarà en contacte amb l’usuari / comprador del producte per aclarir la situació.

 

En qualsevol cas, qualsevol incidència podrà ser comunicada a l’adreça de correu calidad@memora.es 

 

Per finalitzar, en el supòsit (iii), tenint en compte que el receptor de la comanda no ha volgut rebre’l per motius personals, s’entendrà que la prestació del servei ja estat realitzada correctament, l’usuari / comprador no podrà reclamar el preu abonat. 

 

Tampoc podrà l’usuari / comprador reclamar com a seu el producte remès al destinatari indicat, perquè s’entén que el mateix és un regal realitzat al receptor de la comanda i no és, en cap cas, propietat del comprador una vegada realitzat el lliurament en la forma adient. 

 

Com pot posar-se en contacte amb els gestors de “ww.memora.es”?

 

Tal i com s’ha indicat al llarg de les condicions presents, els usuaris del lloc web podran posar-se en contacte amb el responsable de www.memora.es a través de l’adreça de correu electrònic info@memora.es i del telèfon d’atenció al client 900 231 132.

 

CONDICIONS CONTRATACIÓ TELEFÒNICA O PER MISSATGERIA INSTANTÀNEA– PANDÈMIA COVID-19:

 

Com a mesura excepcional i fruit de les enormes dificultats -fins i tot prohibicions- de desplaçament als punts de contractació presencial habilitats per la companyia, durant la pandèmia de la COVID-19, s’ha decidit habilitar la contractació telefònica de serveis funeraris.

 

Això implica que les famílies que ho desitgin puguin realitzar la contractació mitjançant la gravació de veu sense desplaçar-se a les oficines comercials.

 

Aquesta mesura, per urgent i excepcional implica el no reconeixement de cap dret de desistiment, una vegada formalitzada la contractació telefònica, doncs l’execució del contracte és immediata, segons estableix l’article 103 del «Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries» o el seu equivalent al dret autonòmic aplicable.

 

Finalment, indicar que donat que el correu electrònic i la plataforma de missatgeria WhatsApp s’han convertit en un mecanisme àgil de comunicació, aquelles famílies que -com a última mesura- decideixin manifestar el seu consentiment contractual a través d’aquest mitjans, reconeixen expressament que la companyia els ha posat a la seva disposició la possibilitat de formalitzar el contracte presencialment i, tot i així, han decidit lliurement optar per aquests mitjans telemàtics. Al respecte, reconeixen:

 

  • Que la seva identitat correspon amb la del titular del contracte i/o que compten amb la representació que ostenten en nom d’una tercera persona no apta per a la formalització de la contractació del servei funerari.

 

  • Que la firma electrònica reproduïda mitjançant el programa SIGNATURIT correspon a la de la persona titular del contracte i que el titular de la línia telefònica y/o del compte de correu electrònic serà responsable davant la companyia funerària de les responsabilitats vinculades del procés de contractació.

 

En tots aquest casos, tampoc s’atorgarà dret de desistiment per ser immediata la prestació dels serveis, en virtut d’allò establert a 103 del «Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries» o el seu equivalent al dret autonòmic aplicable.

 

JURISDICCIÓ I NORMATIVA APLICABLE:

 

Les presents condicions generals de la contractació estaran sotmeses al dret espanyol i al dret autonòmic corresponent, les parts podran sotmetre’s als tribunals del domicili del consumidor i usuari per ser fòrum imperatiu, quan correspongui i, a la seu del titular del lloc web – la ciutat de Barcelona – en els altres casos el fòrum del qual sigui dispositiu.